واتس اپ ما
جنس پارچه : دورو 1.40 مقدم
قیمت : قیمت از : 1,657,500تومان
عملیات D+V+S
متراژ 2.2
عرض 105
جنس بارچه پنبه